Phân biệt cổ phần, cổ phiếu trong công ty cổ phần

Câu hỏi: Trong công ty cổ phần, Cổ phần và cổ phiếu có phải là một, nếu không thì làm sao để phân biệt hai loại này với nhau?

Trả lời:

Cổ phần và cổ phiếu là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau.

1. Cổ phần

Tại điểm a khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020, vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

Cổ phần bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi.

– Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông;

– Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi, cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:

+ Cổ phần ưu đãi cổ tức;

+ Cổ phần ưu đãi hoàn lại;

+ Cổ phầ ưu đãi biểu quyết;

+ Cổ phần ưu đãi khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán.

Lưu ý: Chỉ có cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông và cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi mới có quyền biểu quyết trong Đại hội đồng cổ đông.

2. Cổ phiếu

Tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp 2020, cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sở hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.

Bên cạnh đó, cổ phiếu là loại chứng khoán (được coi là tài sản), là đối tượng giao dịch trên sàn chứng khoán

Sau đây là một số tiêu chí phân biệt cổ phần và cổ phiếu:

Tiêu chíCổ phầnCổ phiếu
Khái niệmLà phần vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành các phần bằng nhauLà một loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với cổ phần
Giá trị pháp lýLà căn cứ về việc góp vốn của các thành viên trong công ty cổ phần và cũng là căn cứ pháp lý để chứng minh họ là cổ đông của công ty đóLà căn cứ thể hiện việc sở hữu cổ phần của công ty đó
Mệnh giáMệnh giá cổ phần do công ty tự quyết định. Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần được ghi trên cổ phiếuMệnh giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chào bán ra công chúng là 10.000 đồng (theo khoản 2 Điều 13 Luật Chứng khoán 2019).
Luật điều chỉnh– Luật Doanh nghiệp 2020– Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019
Phân loại– Cổ phần phổ thông (công ty cổ phần phải có); – Cổ phần ưu đãi: Cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức…Không được phân loại

Bài viết liên quan

error: